Genomarbetade processer säkerställer god kvalitet och miljö

Beijer Tech-koncernens bolag strävar efter att vara långsiktiga samarbetspartners för sina kunder och lägger därför mycket kraft på att säkerställa kvaliteten i det egna arbetet och i urvalet av leverantörer. De större bolagen i koncernen är certifierade enligt ISO 9001 medan de mindre har andra typer av certifieringar med noggranna riktlinjer för kvalitetsarbetet. De höga kraven på kvalitet vad gäller såväl produkter som kompetens återspeglar sig positivt i de regelbundna mätningar som flera av koncernbolagens kunder genomför.

Ansvarsfullt företagande

Att ta ett tydligt ansvar för människor och miljö är en självklarhet för oss. Läs mer om vad vår Uppförandekod och vad Ansvarsfullt företagande betyder för oss!

För att läsa Beijer Almas hållbarhetsredovisning klicka här.

Miljö

Koncernens bolags miljöarbete är framför allt inriktat på två områden. Det första är att ställa krav på de utvalda leverantörerna och att tillsammans med dessa utarbeta strategier som minimerar produkternas miljöpåverkan. Det andra är att ta ansvar för den miljöpåverkan som sker i samband med hantering och transport av produkterna till kund. Varje bolag verkar för en minskad miljöpåverkan och genomför utvärderingar av sin verksamhet som underlag för beslut om eventuella miljöcertifieringar.

För mer information kontakta Beijer Tech på info@beijertech.se.